Útlemondás feltételei

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB)

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) – ellenkezo megállapodás hiányában – az Európai Utazási Biztosító Zártköruen Muködo Részvénytársasággal (a továbbiakban: Biztosító) a jelen biztosítási feltételekre hivatkozással kötött biztosítási szerzodésekre (a továbbiakban: biztosítási szerzodés) hatályosak. Jelen biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

1. Általános rendelkezések

1.1. Fogalmak

(1) Utazási szolgáltatás, – foglalása: utazási szolgáltatásnak minosülhet a légi, vízi vagy földi utasszállítás, szállás-biztosítás, vagy az ezekhez kapcsolódó kiegészíto szolgáltatások (pl. idegenvezetés, jármu-bérbeadás), amelyekre vonatkozóan a szolgáltatás megrendeloje és a szolgáltatást nyújtó jogi személy között írásban utazási szerzodés jön létre.

(2) Utazási szerzodés: az utazási szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevo fél jogait és kötelezettségeit szabályozó – a hatályos jogszabályoknak megfelelo – írásos dokumentum, amely tartalmazza különösen a szolgáltatás idopontját és fobb jellemzoit, valamint a szerzodo feleket szerzodés-módosítás, illetve útlemondás esetén terhelo kötelezettségeket.

(3) Utazásszervezo: az utazási szolgáltatás teljesítését az utazási szerzodés alapján vállaló személy, amely a hatályos jogszabályok alapján utazásszervezésre vagy a hatályos jogszabályok alapján menetrendszeru légi-, vízi-, vagy szárazföldi közlekedési szolgáltatás nyújtására jogosult.

(4) Utazásközvetíto: az utazási szolgáltatást az utazásszervezovel kötött írásos megállapodás alapján értékesíto személy, aki a hatályos jogszabályok szerint ilyen tevékenység folytatására jogosult.

(5) Utas: az utazási szolgáltatást az utazási szerzodésben foglaltak alapján igénybe vevo vagy igénybe venni szándékozó személy.

(6) Utazási szerzodés szerzodoje: az a személy, aki az utazásszervezovel az utazási szolgáltatásra vonatkozóan az utazási szerzodést megköti, és a szolgáltatás díját az utazásszervezo felé megfizeti.

(7) Kötbér: az az összeg, amely az utazási szerzodésnek megfeleloen az utazási szerzodés szerzodojét terheli, amennyiben az o érdekkörében felmerült okból nem kívánja igénybe venni az eredetileg meghatározott idopontban az adott utazási szolgáltatást.

(8) Sürgosségi ellátás: az a hiteles orvosi dokumentációval igazolt orvosi ellátás, amelyet az alábbi okok valamelyike miatt vesz igénybe az adott személy:

(a) amennyiben az azonnali orvosi ellátás elmaradása eloreláthatóan az adott személy életét, illetve testi épségét veszélyeztetné, vagy az adott személy egészségében, illetve testi épségében helyrehozhatatlan károsodást okozna,

(b) amennyiben az adott személy betegségének tünetei (eszméletvesztés, vérzés, heveny fertozo megbetegedés, magas láz, hányás, stb.) alapján azonnali orvosi ellátásra szorul,

(c) amennyiben az adott személy a biztosítás hatálya alatt hirtelen bekövetkezett súlyos egészségkárosodása miatt azonnali orvosi ellátásra szorul,

(d) baleset folytán azonnali orvosi ellátásra szorul.

(9) A baleset és a közlekedési baleset fogalma:

(a) Jelen általános feltételek szempontjából balesetnek minosül (baleseti esemény) az a hirtelen fellépo, egyszeri, külso fizikai és/vagy kémiai behatás, amely az adott személy akaratától függetlenül a kockázatviselés tartama alatt éri és a biztosítás tartama alatt szakorvosilag igazolt olyan anatómiai károsodást okoz, amely akut módon célirányos gyógyító beavatkozást indokol.

(b) Jelen feltételek szempontjából nem minosül balesetnek:

(a) a gyermekbénulás és a kullancscsípés következtében kialakuló agyburok-, és/vagy agyvelogyulladás,

(b) a veszettség,

(c) a tetanuszfertozés,

(d) az ember vagy állat vagy egyéb élolény által terjesztett bármely fertozés még abban az esetben sem, ha balesetszeru fizikális ok váltja ki,

(e) a fagyás, a napszúrás, a megemelés, és a hoguta,

(f) a foglalkozási betegség (ártalom),

(g) anatómiai képlet igazolt friss sérülésével nem járó, akut nyílt mutéti beavatkozást nem igénylo úgynevezett rándulásos balesetek,

(h) porckorongsérv és egyéb sérvesedési megbetegedések,

(i) ahol a friss baleseti eseménnyel közvetlen okozati összefüggésben anatómiai elváltozás a rendelkezésre álló orvosi iratok alapján nem állapítható meg.

(c) Jelen általános feltételek alkalmazásában közlekedési balesetnek minosül az adott személyt ért, rendorségi jegyzokönyvvel dokumentált baleset abban az esetben, ha az adott személy gyalogosként, jármu vezetojeként, vagy utasaként szenved balesetet.

(d) Jelen általános feltételek alkalmazásában nem minosül közlekedési balesetnek:

(a) a gyalogost éro olyan baleset, amelynek bekövetkeztében semmilyen mozgó jármu nem hatott közre,

(b) a jármu utasát ért olyan baleset, amely nem a jármu, vagy más jármu haladásával, illetve megállásával összefüggésben következett be.

(10) Az orvos és az orvosi ellátás fogalma

(a) Jelen általános feltételek szempontjából orvosnak minosül az adott gyógykezelés jellegéhez szükséges szaktudást igazoló humán orvosi diplomával rendelkezo és az ellátás helyének hatósági eloírásai szerint orvosnak minosülo személy, aki az adott típusú egészségügyi ellátás végzéséhez a szükséges – az ellátás helyén illetékes hatóság és/vagy szakmai felügyelet által kiállított – hatósági engedélyekkel rendelkezik és az ellátás helyén az orvosokra vonatkozó országos nyilvántartásban szerepel. Jelen feltételek vonatkozásában nem minosül orvosnak a kezelt hozzátartozója, abban az esetben sem, ha az elobbi feltételeknek megfelel.

(b) Orvosi ellátásnak minosül az orvos által végzett egészségügyi ellátás.

(11) Közeli hozzátartozó

Jelen feltételek alkalmazásában közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a neveloszülo, valamint a testvér.

(12) Kötbérsáv

Az utazási szerzodésben megállapított, az utazás tervezett megkezdésének idopontját megelozo idoszak, amelynek tartama alatt az utazási szerzodés szerzodojét útlemondás esetén az utazási szerzodésben foglaltak szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli.

1.2. A biztosítási szerzodés alanyai (a Biztosító, a Szerzodo, a Biztosított és a Kedvezményezett)

(1) A Biztosító: az a jogi személy, amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a jogalap fennállása esetén a biztosítási szerzodésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére kötelezettséget vállal.

(2) Szerzodo: az utazásszervezo, Kárpáteurópa Utazási Iroda Kft.

(3) Biztosított: az utazási szerzodésben utasként megjelölt természetes személy, akinek a nevére lefoglalt utazási szolgáltatásra vonatkozóan a biztosítási szerzodés létrejön.

(4) Kedvezményezett: az a személy, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult. A biztosítási szerzodés kedvezményezettje az utazási szerzodés alapján az adott utazási szolgáltatás díját megfizeto természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaság.

(5) Amennyiben a Kedvezményezett természetes személy, akkor halála esetén a Kedvezményezett az örököse.

1.3. A biztosítási szerzodés létrejötte (a biztosítási szerzodés megkötése)

A biztosítási szerzodés a Szerzodo és a Biztosító által történo aláírással egyidejuleg jött létre.

1.4. A szerzodés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete

(1) A biztosítási szerzodés az egyes biztosítottak vonatkozásában az utazási szerzodés létrejöttével egyidejuleg, de leghamarabb az utazási szerzodésben megállapított – útlemondás esetére vonatkozó – kötbérsáv elso napján lép hatályba, feltéve hogy az utazási díj vagy az utazási szerzodésben meghatározott eloleg megfizetése az utazásszervezo vagy megbízottja felé ezzel egyidejuleg megtörtént.
A Biztosító kockázatviselése a kockázatviselés elso napján kizárólag baleseti eseményekre terjed ki. A biztosítási idoszak a hatálybalépéstol az utazási szerzodésben az utazási szolgáltatás igénybevételének kezdeti idopontjaként megadott idopontig tart, feltéve, hogy a biztosítási díjat maradéktalanul megfizették. Amennyiben az utazási szolgáltatás igénybevételének kezdete az utazási szerzodésben vagy annak bármely mellékletében óra, perc pontossággal nincs meghatározva, abban az esetben a biztosítási szerzodés hatálya a szolgáltatás igénybevételének elso napjának 12. órájáig tart.

(2) A tervezett indulási idopontot megelozo 2 naptári napban történt foglalás esetén a Biztosító kockázatviselése kizárólag baleseti eseményekre és halálesetre terjed ki.

(3) A Biztosító kockázatviselése a szerzodés hatálybalépésének idopontjában kezdodik meg.

1.5. A szerzodés megszunése

A szerzodés megszunik az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerzodés hatályának végével.

1.6. A biztosítás területi hatálya

A biztosítási szerzodés hatálya a világ összes országára kiterjed.

2. A szerzodés alanyainak jogai és kötelezettségei

2.1. Adatvédelem, titoktartási kötelezettség

(1) A Biztosító köteles a tudomására jutott adatokat biztosítási titokként kezelni és idobeli korlátozás nélkül megtartani.

(2) A létrejött szerzodéssel kapcsolatos valamennyi irat a Biztosító birtokában marad.

2.2. A Biztosított kármegelozési és kárenyhítési kötelezettsége

(1) A Biztosított és a Kedvezményezett köteles bármely tevékenységének végzése során az általában elvárható gondossággal eljárni.

(2) A Biztosítottnak és/vagy a Kedvezményezettnek baleset bekövetkezésekor vagy betegség tüneteinek jelentkezésekor haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe vennie, és az orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatnia kell.

2.3. A Biztosító ellenorzési joga

Amennyiben az utazásképtelenség oka baleset vagy betegség, akkor a Biztosítónak jogában áll az utazásképtelenség fennállásának tényét a Biztosító által megbízott orvos szakérto – személyes vizsgálat alapján adott – szakvéleménye alapján megállapítani.

A Biztosított vagy az utazásképtelenség okaként megjelölt személy köteles a Biztosító által megjelölt idopontban az orvosi vizsgálat elvégzése céljából rendelkezésre állni. A Biztosító kérése alapján elvégzett orvosi vizsgálat költségei (kizárólag az orvos munkadíja, az esetleges vizsgálatok és a vizsgált személy utazási költségei) a Biztosítót terhelik.

3. A biztosítási díj

3.1. A biztosítási díj megállapítása

A biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének ellenértéke. A biztosítási díj összegét az utazásszervezo által a biztosítási díjra vonatkozóan kiállított számla tartalmazza.

3.2. A biztosítási díj fizetése

A biztosítási szerzodés egyszeri díjú. A díj fizetésének esedékességérol a biztosítási szerzodés rendelkezik.

3.3. Díjvisszatérítés

A biztosítási szerzodés hatályának kezdetét követoen a Biztosító nem vállalja a biztosítási díj visszatérítését.

4. Biztosítási esemény

4.1.Biztosítási eseménynek minosül, ha a Biztosító kockázatviselésének idotartama alatt a Biztosított utazásképtelenné válik. A Biztosított a biztosítás szempontjából utazásképtelennek minosül, ha a tervezett utazási szolgáltatást – amelyre a biztosítási szerzodés vonatkozik – a következo okok bármelyike miatt nem tudja megkezdeni:

(a) a Biztosított olyan – elozmények nélkül hirtelen fellépo – betegsége, balesete, amely miatt a Biztosított indokoltan sürgosségi orvosi ellátásban részesül,

(b) a Biztosított halála,

(c) a Biztosított közeli hozzátartozójának (Általános rendelkezések 1.1.(11) pont szerint) vagy élettársának vagy szintén az adott szerzodés keretében biztosítottnak minosülo házastársa illetve élettársa közeli hozzátartozójának elozmények nélkül fellépo olyan betegsége vagy balesete, amely miatt az adott személy indokoltan sürgosségi orvosi ellátásban részesül, és ezzel összefüggésben a Biztosított magyarországi jelenléte feltétlenül szükséges,

(d) a Biztosított közeli hozzátartozójának vagy házastársa illetve élettársa közeli hozzátartozójának halála az utazási szolgáltatás kezdetét megelozo 60 napon belül,

(e) ha az utazási szerzodés megkötése a Biztosítottal együtt összesen két személy részére történt(amennyiben a két személy az utazási szerzodés alapján egyértelmuen azonosítható), és a másik biztosított személy is rendelkezik érvényes biztosítási szerzodéssel, a másik személy elozmények nélkül fellépo olyan betegsége vagy balesete, amely miatt az adott személy indokoltan sürgosségi ellátásban részesül vagy az adott személy halála,

(f) a Biztosított vagyontárgyában tuz, elemi kár, vagy harmadik személy buncselekménye által okozott káresemény miatt a Biztosított magyarországi jelenléte az utazás tervezett idopontjában mindenképpen szükséges,

(g) a Biztosított útlevelét és/vagy személyi igazolványát, jogosítványát vagy a tulajdonában lévo gépjármu forgalmi engedélyét – amennyiben annak megléte az utazási szolgáltatás igénybevételének feltétele – az utazást megelozoen jogellenesen eltulajdonítják, és annak pótlása az utazás kezdetéig – gyorsított eljárás keretében sem – lehetséges.

4.2. Nem jelent utazásképtelenséget, ha az utas kötbérfizetési kötelezettsége amiatt keletkezik, hogy idojárási körülmények vagy természeti csapások miatt lemondja az utazást vagy emiatt lemondás nélkül nem jelenik meg az utazáson.

5. A Biztosító szolgáltatása

(1) A Biztosító a biztosítási szerzodés alapján, a biztosítási esemény bekövetkezését és bejelentését követoen, a jogalap fennállása esetén megtéríti az utazásszervezo által, az utazási szerzodésnek megfeleloen a Szerzodo részére – az utazási szerzodés feltételeinek megfeleloen

– kötbérként leszámlázott, és az utazásszervezo felé legkésobb az utazási szolgáltatás kezdeti idopontját megelozoen igazoltan megfizetett összegnek, az 5.(4) bekezdésben található táblázatban megadott mértéku önrészesedéssel és a biztosítási díjjal (utazási díj 2%) csökkentett részét, biztosítottanként és biztosítási eseményenként legfeljebb jelen pont (4) és

(6) bekezdésében meghatározott maximális biztosítási összeghatárig.

(a) Amennyiben az utazás ellenértékét részben vagy egészben utazási utalvánnyal vagy üdülési csekkel egyenlítették ki, a Biztosító a felhasználni kívánttal azonos értéku utazási utalványt, illetve üdülési csekket biztosít a Kedvezményezett számára.

(2) A Biztosító szolgáltatása szempontjából az utazásképtelenség kezdete és az utazás megkezdésének tervezett idopontja közötti idotartam az irányadó.

(3) A Biztosító az utazásképtelenség kezdetének az útlemondás napját, de legkésobb az utazásképtelenség okának ismertté válását követo elso munkanapot tekinti, és legfeljebb az utazási szerzodés szerzodojét ezen idopontban terhelo kötbér-fizetési kötelezettségnek megfeleloen vállalja a szolgáltatás teljesítését.

(4) A biztosító szolgáltatása szempontjából az alábbi táblázat az irányadó:

Szolgáltatási táblázat A Biztosító szolgáltatásai: A szolgáltatások maximális összege (HUF)

a) a maximális biztosítási összeg foglalásonként és biztosítási eseményenként: 1 000 000,-

a) maximális biztosítási összeg biztosítottanként: 200 000,-

b) a kedvezményezettet terhelo önrészesedés a biztosító által térítendo összeg százalékában: 20 %

c) a kedvezményezettet terhelo önrészesedés minimális összege (biztosítottanként): 10 000,-

(5) A Biztosító szolgáltatása nem terjed ki a nem az utazási szerzodés szerinti kötbérfizetési kötelezettség alapján keletkezett költségekre (például: kezelési költség).

(6) Egy biztosítási eseménnyel összefüggésben a Biztosító összes szerzodéses kötelezettségének felso határa legfeljebb 300 millió forint, függetlenül az adott esemény által érintett szerzodések számától, valamint az egyes szerzodésekben biztosítottanként illetve eseményenként meghatározott szolgáltatási összegektol.

(7) A kapcsolattartás nyelve

A Biztosító a Biztosítottal illetve a Biztosított megbízásában eljáró személlyel történo kapcsolattartást magyar vagy angol nyelven vállalja. Vitás esetben a magyar nyelven tett nyilatkozatok az irányadóak.

6. A Biztosító teljesítésének feltételei

6.1. A biztosítási esemény bejelentésének határideje

(1) A Biztosító csak abban az esetben vállalja a szolgáltatások teljesítését, amennyiben az utazási szolgáltatás lemondása az utazásszervezo felé, és ezzel egyidejuleg a szolgáltatási igény írásos bejelentése a Biztosító felé a biztosítási esemény bekövetkezését követoen haladéktalanul, de legfeljebb egy munkanapon belül megtörténik.

a) A Biztosító felé történo bejelentés a következo módokon történhet:

– írásban benyújtva az EUB Ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38. címen lévo irodájában a biztosító munkatársa felé (Nyitva tartás: hétfotol péntekig 8-17 h, pénteken: 8-14:30 h),

– faxon a 452-3312 faxszámra elküldve,

– E-mail-en a karrendezes@eub.hu E-mail címre megküldve.

b) A Biztosító felé történo bejelentésnek tartalmaznia kell:

– a lemondott utazási szolgáltatás idopontját

– az utazási szerzodés szerzodojének nevét és címét,

– az utazásképtelenség okát pontosan meghatározva,

– ha az utazásképtelenség oka valamely személy betegsége vagy balesete, akkor a beteg vagy balesetet szenvedett személy nevét, címét , telefonszámát – ahol a bejelentést követo 5 napon belül bármikor elérheto.

(2) Abban az esetben, ha a szolgáltatási igény bejelentése a Biztosító felé a fentieknek megfeleloen nem történt meg, a Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól.

6.2. A teljesítéshez szükséges dokumentumok

A biztosítási eseményre vonatkozó bejelentés során be kell nyújtani:

– az utazási szerzodést,

– az utazásszervezo által az utazási szolgáltatás lefoglalását visszaigazoló dokumentumot, amely tartalmazza az utazási szolgáltatás jellegét és idopontját, a résztvevo utasok nevét,

– az utazásszervezo által a lefoglalt utazási szolgáltatás ellenértékére vonatkozóan kiállított számlát,

– azt a bizonylatot, amely igazolja, hogy az utazási szerzodés szerzodoje az utazási szolgáltatás ellenértékét az utazásszervezo, illetve az utazásközvetíto felé megfizette,

– az utazásszervezo által az utazási szolgáltatás lemondásáról kiállított lemondási költségekrol szóló (kötbér) számlát, amely tartalmazza az igénybe nem vett szolgáltatás idopontját, a lemondott Biztosítottak és a szolgáltatás azonosítására szolgáló adatokat, a kötbér összegét, és a lemondás idopontját,

– az ügyfél által az utazásszervezo iroda felé írásban benyújtott lemondást az utazási szolgáltatásról,

– az igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozóan az utazásszervezo által kiállított sértetlen és hiánytalan utalványt (vo cher) vagy/és repülojegyet,

– a kedvezményezett által aláírt, hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentot,

– háziorvosi, szakorvosi, vagy kórházi igazolást, melynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

– elvégzett vizsgálatok, diagnózis, javasolt kezelés,

– idült (krónikus) betegség esetén: az észlelt tünetek miben térnek el a beteg elozo állapotához képest, az adott betegséggel összefüggésben a foglalást megelozo egy évben az adott személy mikor járt orvosnál, milyen panaszokkal és milyen kezelést kapott (orvosi ellátásokra vonatkozó teljesköru orvosi dokumentáció, orvosi napló másolata és vizsgálati leletek),

– az orvosi vizsgálat idopontjában eloreláthatóan mikorra várható a beteg állapotában olyan javulás, hogy az adott utazáson való részvételre – orvosi szempontból – alkalmassá válik,

– orvosi naplószám, vagy számítógépes adatrögzítés esetén a kezeléssel kapcsolatos adatok kinyomtatva,

– dátum, az orvos pecsétszáma és munkahelyi azonosító megnevezése,

– magánellátás esetén az ellátás ellenértékeként fizetett díjról kiállított számlabizonylat,

– halotti anyakönyvi kivonatot,

– a Kedvezményezetti jogosultságot igazoló jogeros hagyatékátadó végzés, vagy annak olyan kivonatos másolatát illetve kiadmányát, amely egyértelmuen tartalmazza az örökös(ök) megjelölését, és a közjegyzo adatait, illetve öröklési bizonyítványt,

– a Biztosított vagyontárgyát érinto kár esetén a kár bekövetkezését, mértékét és a káresemény körülményeit dokumentáló rendorségi, tuzoltósági, vagy/és biztosítói igazolást,

– közlekedési baleset esetén, a baleset körülményeit tisztázó közlekedésrendészeti / bírósági határozatot,

– amennyiben az utazásképtelenség oka valamely személy betegsége vagy balesete, akkor az adott személy – vagy arra jogosult hozzátartozójának – nyilatkozatát arról, hogy felmenti a kezelését végzo orvosokat és egészségügyi intézményeket a biztosító szolgáltatásának

elbírálásához szükséges adatok tekintetében a titoktartási kötelezettségük alól,

– dokumentumok eltulajdonítása esetén a rendorségen tett bejelentés jegyzokönyvét.

6.3. A kárbejelentés helye

A Biztosító írásos és személyes kárbejelentéseket fogadó irodájának címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38., (tel.: (1) 452-35-80, fax: (1) 452-33-12).

6.4. A Biztosító teljesítésének esedékessége

(1) A Biztosító a biztosítási szerzodés alapján kötelezettséget vállal a 5.(4) bekezdésben található Szolgáltatás-táblázatban meghatározott feltételekkel a szolgáltatás teljesítésére, amennyiben a biztosítási szerzodésben definiált kockázatviselés idotartama alatt biztosítási esemény következik be és a jogalap fennáll.

(2) A Biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt az annak elbírálásához szükséges valamennyi okmány beérkezését követo 15 napon belül teljesíti.

(3) Abban az esetben, ha a Biztosító által kért dokumentumokat felhívás ellenére sem, vagy újból hiányosan nyújtják be, a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetoleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el.

7. A Biztosító mentesülése a szolgáltatás teljesítése alól

(1) A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a biztosítási eseményt a Biztosított jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

(2) A Biztosított súlyosan gondatlanul jár el különösen, ha:

(a) a biztosítási esemény bekövetkezése idején alkoholos állapotban volt. Ha történt véralkohol vizsgálat, alkoholos állapotnak tekintendo a 0,8 ‰-et meghaladó mértéku véralkohol koncentráció,

(b) a biztosítási esemény az alábbiakban felsorolt anyagok fogyasztásával összefüggésben következik be, kivéve ha azokat a kezeloorvos eloírására, az eloírásnak megfeleloen alkalmazták:

– kábítószer,

– kábító hatású anyag,

– gyógyszer.

(c) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott a jármuvezetés személyi feltételeinek vagy a jármuvek közlekedésben való részvételének a feltételeiben felsoroltaknak nem tett eleget (például: olyan gépjármuvet vezetett, amelynek nem volt érvényes forgalmi engedélye, vagy amelynek vezetéséhez szükséges érvényes vezetoi engedéllyel nem rendelkezett stb.)

(d) ha a Biztosított egy adott közlekedési baleset bekövetkezésekor legalább két közlekedésrendészeti jogszabályt megszegett,

(3) Mentesül a Biztosító a biztosítási összeg kifizetése alól, amennyiben a Biztosított kármegelozési és kárenyhítési kötelezettségeinek nem tett eleget.

(4) A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól abban az esetben, ha az utazási szolgáltatás lemondására vonatkozó igényét az utazási szerzodés szerzodoje vagy a Biztosított vagy a Kedvezményezett nem jelezte írásban az utazásszervezo és a biztosító felé legkésobb az utazásképtelenség bekövetkezését követo elso munkanapon.

(5) A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól abban az esetben, ha a Biztosított vagy az utazásképtelenség okaként megjelölt személy a Biztosító ellenorzési jogának gyakorlásában nem muködik közre, a Biztosító által eloírt vizsgálaton nem vesz részt.

(6) A Biztosító mentesül a szolgáltatások teljesítése alól abban az esetben, ha a bejelentés során tett nyilatkozatok, és a hivatalos dokumentumok tartalma eltér egymástól, és emiatt lényeges körülmények ideríthetetlenné válnak.

(7) A Biztosító mentesül a szolgáltatások teljesítése alól, amennyiben az arra illetékes hatóság az utazás során érintett valamely országba történo beutazáshoz szükséges engedély kiadását megtagadja, vagy az utazási szolgáltatás tervezett kezdetéig nem teljesíti, illetve a Biztosított az utazáshoz szükséges személyi iratokkal az utazás tervezett kezdetekor nem rendelkezik, vagy ezek érvénytelenek (kivéve a 4.1.(g) bekezdés szerint).

(8) A Biztosító mentesül a szolgáltatások teljesítése alól, amennyiben az utazási szerzodés alapján esedékes utazási díj megfizetése az utazásszervezo felé legkésobb az utazás kezdo napjáig nem történt meg.

8. A kockázatviselésbol kizárt események

(1) A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek oka egészben vagy részben:

(a) kóros elmeállapot,

(b) ionizáló sugárzás,

(c) nukleáris energia,

(d) háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekedetei, zavargások, kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, zendülés, polgárháború, forradalom, lázadás, tüntetés, felvonulás, sztrájk, terrorcselekmény, munkahelyi rendbontás, határvillongások, felkelés,

(e) a Biztosított vagy Kedvezményezett öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete,

(f) szenvedélybetegségek, valamint gyógyszer-, alkohol-, drog elvonásával összefüggésbe hozható események.

Jelen feltétel alkalmazása szempontjából terrorcselekménynek minosül, különösen az olyan eroszakos, eroszakkal fenyegeto, az emberi életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszélyes cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy részében való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas.

(2) A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki:

(a) repülotéri illeték összegére,

(b) fakultatív programok, szolgáltatások költségeire,

(c) következményi károkra,

(d) nem vagyoni károkra,

(e) azokra az eseményekre, amelyek azzal összefüggésben következtek be, hogy sporttevékenység folytatása során a Biztosított vagy a Kedvezményezett a szükséges védofelszereléseket nem használta vagy az adott sportágra vonatkozóan általánosan elfogadott szabályokat nem tartotta be,

(f) azokra az eseményekre, amelyek azzal összefüggésben következtek be, hogy a Biztosított nem tartotta be az általa végzett tevékenységre vonatkozó – a tevékenység végzésének helye szerint illetékes – hatóság vagy az adott létesítmény üzemeltetojének eloírásait.

(3) A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a megbetegedésekre vagy balesetekre:

(a) amelyek oka egészben vagy részben a biztosítás kezdete, illetve az utazási szolgáltatás foglalása elott fennálló egészségi állapot (pl. betegség, panasz, tünet),

(b) melyekkel a Biztosított vagy a Kedvezményezett a kockázatviselés kezdetét vagy az utazási szerzodés megkötését megelozo hat hónapon belül orvosi kezelés alatt állt, vagy ez orvosi szempontból szükséges lett volna.

(4) A kockázatviselés nem terjed ki továbbá olyan utazásképtelenségre, melynek oka:

(a) pszichiátriai és pszichés megbetegedések,

(b) kontrollvizsgálat, utókezelés,

(c) fizioterápiás kezelés, akupunktúra, természetgyógyász által nyújtott kezelés, gyógytorna,

(d) szexuális úton terjedo betegségek, szerzett immunhiányos betegségek (pl. AIDS), illetve ezzel összefüggo betegségek,

(e) terhesség vagy annak szokásos terhességi tünetei.

(5) A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki olyan eseményekre amelyek, okozati összefüggésben állnak versenyszeru sportolás, vagy edzés közben bekövetkezett eseménnyel. Versenyszeru sportolásnak minosül bármely sporttevékenység amennyiben a Biztosított hivatásos vagy nem hivatásos sportolóként versenyen (például: bajnokságon, meccsen) indulóként részt vesz, függetlenül a verseny jellegétol.

9. Eljárás véleménykülönbség esetén

Amennyiben a szolgáltatási igény eloterjesztoje nem ért egyet a Biztosító által a szolgáltatási igény elbírálása során hozott döntéssel, kérheti felülbírálását. Az erre vonatkozó igényét a szolgáltatási igény eloterjesztoje köteles a Biztosítótól kapott szolgáltatási összeg vagy a szolgáltatási igény elutasításáról tájékoztató levél kézhezvételétol számított 60 napon belül írásban benyújtani a Biztosító felé.

10. A panaszok bejelentése, panaszfórum

(1) A szerzodéssel kapcsolatban felmerült panaszokat írásban, a Biztosítónál lehet bejelenteni: Európai Utazási Biztosító Zrt., Ügyfélszolgálat, 1132 Budapest, Váci út 36-38.

(2) A Biztosító köteles a panaszokat, bejelentéseket kivizsgálni, és vizsgálata eredményérol a panaszosnak – a levél Biztosítóhoz való beérkezését követo – 30 napon belül (elutasítás esetén

15 napon belül) írásban tájékoztatást adni.

(3) A fogyasztóvédelmi törvény értelmében a panaszok rendezéséhez békélteto testület segítsége is igénybe veheto, például: Budapesti Békélteto Testület (www.bkik.hu tel: 488-2131, fax: 488-2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, levelezési cím: 1253 Budapest, pf.: 10, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 BKIK Székház 107-es szoba), bovebb címlista: www.feosz.hu

(4) A Biztosító felügyeleti szerve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).

(5) A biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó peres ügyekben kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. Amennyiben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény az eljárást a megyei bíróság hatáskörébe utalja, azon esetekben a Fovárosi Bíróság az illetékes.

11. Elévülési ido

A szerzodés alapján érvényesítheto igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztének napjától számított 2 év. Amennyiben a biztosítási esemény bejelentése ezen idotartamon belül megtörtént, akkor az elévülési ido a Biztosító és a Szerzodo, vagy a Biztosított vagy egyéb jogosult között tett utolsó jognyilatkozat átvételi idopontját (lásd 12.1. bekezdés) követo 2 év.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A jognyilatkozatok (bejelentések, értesítések) hatályosságának feltételei

(1) A Biztosító a hozzá eljuttatott ajánlatokat, jognyilatkozatokat, bejelentéseket csak akkor köteles hatályosnak tekinteni, ha azokat írásban juttatták el hozzá. A Biztosító nyilatkozatait szintén írásban juttatja el a szerzodésben érdekelt személyeknek.

(2) Amennyiben a Biztosító a jognyilatkozatot a Szerzodonek, a Biztosítottnak vagy egyéb jogosultnak az általa ismert utolsó címére ajánlott levélben küldi, az abban az idopontban tekintendo megérkezettnek, amikor azt a címzés helyén átvették. Amennyiben a Biztosító által küldött jognyilatkozatot a címzett nem veszi át, akkor a levél Biztosító által történt postára adásának idopontját követo 8. nap tekintendo az átvétel idopontjának.

Európai Utazási Biztosító Zrt.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Utazási Biztosító Zártköruen Muködo Részvénytársaság 1997. január 1-jén kezdte meg muködését a magyar biztosítási piacon.

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Telefon: (36-1) 452-3580, fax: 452-3312.

Cégjegyzékszám: 01-10-043228, Fovárosi Bíróság mint Cégbíróság

A társaság alaptokéje: 400.000.000 Ft

A társaság tulajdonosai:

Generali-Providencia Zrt. 61 %

Europäische Reiseversicherung AG, München 26 %

Europäische Reiseversicherung AG, Bécs 13 %

Kérjük, hogy az Ön által választott biztosítási módozatokra vonatkozó biztosítási feltételeket gondosan tanulmányozza át. Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy a tárgyi biztosítási feltételek az Ön biztosítási szerzodésének szerves részét képezik, mivel ezek tartalmazzák a megkötendo biztosítási szerzodés jellemzoit, a szerzodo felek jogait és kötelezettségeit.

Kérjük, hogy a biztosítási szerzodést csak ezek átvétele és gondos áttanulmányozása után szíveskedjék aláírni. Amennyiben a megkötendo szerzodéssel kapcsolatosan bármilyen kérdése van, biztosításközvetítoje szívesen és bármikor áll rendelkezésére.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben a már megkötött biztosítási szerzodésével kapcsolatban bármilyen jellegu kérdése, problémája van, biztosításközvetítoje vagy ügyfélszolgálatunk – amelynek címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38. (bejárat a Csanády u. felol) hétfotol csütörtökig 8:00 – 17:00 óra között, pénteken 8:00 – 14:30 óra között az (1) 452-3580 telefonszámon szívesen áll az Ön rendelkezésére. További információhoz juthat a www. eub.hu címen is. A biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).

A fogyasztói jogokkal, azok érvényesítésével, valamint a fogyasztóvédelem intézményrendszerével kapcsolatos legalapvetobb szabályokat a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

A fogyasztóvédelem országos hatáskörrel rendelkezo, a fovárosi és megyei fogyasztóvédelmi felügyeloségek szakmai irányítását is ellátó központi szerve: Fogyasztóvédelmi Fofelügyeloség (1088 Budapest, József krt. 6.).

A biztosítási szerzodés megkötésével és teljesítésével összefüggo esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében kérelmet terjeszthet elo a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes békélteto testületnél. A testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Biztosító társasággal közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését.

A fogyasztó a biztosítási szerzodésbol eredo igényét közvetlenül bírói úton is érvényesítheti.

A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései irányadóak.

Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy biztosítótársaságunknál biztosítási díj megfizetése ellenében van lehetoség arra, hogy jogvédelmi biztosítást kössön. Ennek feltételeit kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az EUB2007-07U1 jelu Utasbiztosítási Feltételekben.

Értesítjük arról, hogy Társaságunk a biztosított (szerzodo, kedvezményezett, károsult) minden adatát biztosítási titokként kezeli, és azt csak az érintett beleegyezésével adja ki harmadik személynek. Egyben tájékoztatjuk, hogy a biztosítási titkot képezo adatok csupán a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrol szóló 2003. évi LX. törvényben tételesen felsorolt esetekben és meghatározott szerveknek szolgáltatható ki. Ezek:

a.) a feladatkörében eljáró felügyelet,

b.) ügyészség és nyomozó hatóság, folyamatban lévo büntetoeljárás keretében eljárva,

c.) bünteto-, polgári-, felszámolási vagy csodeljárásban részt vevo bíróság, ill. a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó,

d.) hagyatéki ügyben eljáró közjegyzo,

e.) törvényben meghatározott esetben az adóhatóság,

f.) feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat,

g.) biztosító, biztosításközvetíto, szaktanácsadó, harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetíto vagy szaktanácsadó magyarországi képviselete, ezek érdek-képviseleti szervei, illetve a biztosítási, biztosításközvetítoi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal,

h.) feladatkörében eljáró gyámhatóság,

i.) egészségügyi hatóság,

j.) külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információk gyujtésére felhatalmazott szerv, k.) viszontbiztosító, valamint közös kockázatvállalás esetén a kockázatvállaló biztosító, l.) a biztosítási törvényben szabályozott adattovábbítás során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezeto kötvénynyilvántartó szerv,,

m.) az állományátruházás keretében átadásra kerülo biztosítási szerzodési állomány tekintetében az átvevo biztosító,

n.) kárrendezéshez és megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát kezelo

szervezet, a Nemzeti Iroda, a levelezo, az Információs Központ, a Kártalanítási Szervezet, kárrendezési megbízott és a kárképviselo, illetve a károkozó, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzokönyvébol a balesetben érintett másik jármu javítási adataihoz kíván hozzáférni,

o.) kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenység végzoje,

p.) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégíto

adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégíto adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetíto, szaktanácsadó, q.) a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztos, ha az a)–j.) és n.) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzodés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját azzal, hogy a k), l), m), p) és q) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minosül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy biztosítótársaságunk részére az Europ Assistance Kft.

(1134 Budapest, Dévai u. 26-28.), mint az Európai Utazási Biztosító Zrt. megbízottja végez kárrendezési tevékenységgel kapcsolatos segítségnyújtó szolgáltatást. Ezzel összefüggésben társaságunk törvényi felhatalmazás alapján a káreseménnyel kapcsolatos adatokat és információkat adhat át az Europ Assistance-nak. Az Europ Assistance Kft. rendelkezik mindazon technikai, biztonsági és szervezési eszközökkel, amelyek az átadott adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan felhasználását, továbbá az azokkal való bárminemu visszaélést kizárják.

A biztosított jogosult az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatást kapni és kérésére Társaságunk a szükséges adatmódosításokat átvezeti.

A biztosítási szerzodésre és az azzal kapcsolatos valamennyi követelésre a magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2014. január 1.

Pin It on Pinterest