Utazási szerződés

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS
1. A Kárpáteurópa Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kárpáteurópa Utazási Iroda) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) sz. kormányrendeletben és a Kárpáteurópa Utazási Iroda utazási feltételeiben előírtak az irányadók.
2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával létrejön az utas és a Kárpáteurópa Utazási Iroda között az utazási szerződés.
3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Kárpáteurópa Utazási Iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
4. Az utazásszervező felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
5. Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.
6. Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utassal/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
7. Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
8. A szerződés hatálybalépése: az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 30. napig beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára. Amennyiben az utas/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.

II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI
9. Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig – 30 nappal indulás előtt – fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Kárpáteurópa Utazási Iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és a Kárpáteurópa Utazási Iroda a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
10. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
11. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Kárpáteurópa Utazási Iroda tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén a Kárpáteurópa Utazási Iroda legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

III. A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE
12. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
13. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt a Kárpáteurópa Utazási Iroda a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a Kárpáteurópa Utazási Iroda a befizetett részvételi díjat visszafizeti.
14. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
15. A Kárpáteurópa Utazási Iroda – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
16. Az utas/megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot a Kárpáteurópa Utazási Iroda kézhez kapja. Az utazás megkezdése előtti 60. napig beérkezett útlemondás esetén a lemondás díjmentes. Ha az utas az indulást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke:
60-35 nap között a részvételi díj 10%-a,
34-14 nap között a részvételi díj 80%-a,
13-7 nap között a részvételi díj 90%-a,
7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
17. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.
18. A Kárpáteurópa Utazási Iroda a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig (és köteles erről az utast is ugyaneddig az időpontig értesíteni), ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez 18 fő), illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti.
19. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Kárpáteurópa Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Kárpáteurópa Utazási Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

V. BIZTOSÍTÁS
20. A Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezett utazásoknál betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosítás köthető az utazási irodában. Ezen felül a Kárpáteurópa Utazási Iroda, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg a jelen szerződés elfogadásával csatlakozik. Az útlemondási biztosításra vonatkozó EUB2014-07BST jelű szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a karpateuropa.hu internetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére vonatkozó biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza.

  • 2. számú melléklet: UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ biztosítási feltételek (EUB2014-05BST) – Olvasáshoz kattintson ide!
  • 3. számú melléklet: Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések 2018.01.01-től – Olvasáshoz kattintson ide!

VI. VISSZATÉRÍTÉS
21. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Kárpáteurópa Utazási Irodához. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Kárpáteurópa Utazási Iroda megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.
22. A Kárpáteurópa Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
23. A Kárpáteurópa Utazási Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely a Kárpáteurópa Utazási Iroda érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit a Kárpáteurópa Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utas vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta. A Kárpáteurópa Utazási Iroda ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak.
24. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha a Kárpáteurópa Utazási Iroda, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
25. A Kárpáteurópa Utazási Iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
26. A Kárpáteurópa Utazási Iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre a Kárpáteurópa Utazási Irodának nincs ráhatása.
27. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a Kárpáteurópa Utazási Iroda visszafizeti.
28. A Kárpáteurópa Utazási Iroda a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
29. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.), az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Kárpáteurópa Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Kárpáteurópa Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Kárpáteurópa Utazási Iroda lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VII. EGYÉB
30. A Kárpáteurópa Utazási Iroda a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a Kárpáteurópa Utazási Iroda esetleges fizetésképtelensége esetén.
31. A Kárpáteurópa Utazási Iroda tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet alapján a Kárpáteurópa Utazási Irodát nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása következtében keletkeztek. A Kárpáteurópa Utazási Iroda az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.
32. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyerekkedvezmény mértéke. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.
33. A Kárpáteurópa Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).
34. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.
35. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Kárpáteurópa Utazási Iroda fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Kárpáteurópa Utazási Iroda utólag visszatéríti.
36. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Kárpáteurópa Utazási Iroda adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a Kárpáteurópa Utazási Iroda kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Kárpáteurópa Utazási Iroda nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
37. A programfüzetben lévő képek illusztrációk.
38. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését a Kárpáteurópa Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
39. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Az utazási feltételeket tudomásul vettem:

____________________________________
aláírás

Pin It on Pinterest

Köszönjük támogatását!

Kérjük, ossza meg ismerőseivel az oldalt!